22tracks.nl

22tracks.nl

Een belangrijke bron voor het spotten van muziektrends is de website 22 tracks. Door de unieke formule weet 22 tracks je altijd naar de beste nieuwe tracks te lokken. Door deze tracks goed mee te nemen in de overweging, kom je al snel tot een gedegen trend. Deze kun je vervolgens gebruiken om door te voeren in je muziek keuze of eigen producties. Zo blijf je gemakkelijk op de hoogte en ben je altijd up to date met de laatste musthaves.

Wat is 22 tracks.nl

22tracks.nl kan je dus enorm vooruit helpen, met het ontdekken van de laatste nieuwe trends. Maar wat is het nu precies? 22tracks.nl heeft 22 afpseellijsten met 22 tracks in iedere lijst. Deze tracks zijn geselecteerd door vakkundige dj's. De afspeellijsten zijn er in verschillende stijlen, zo is er voor iedereen wat wils.

DJ's

Er worden slechts 22 tracks gekozen, dat wil zeggen dat deze wel erg goed moeten zijn. Daarom maakt 22 tracks gebruik van vakkundige dj's, die de hele dag met die muziek bezig zijn. Zij hebben de capaciteit om hits te herkennen en deze aan te wijzen. Hiervan kun jij gratis meeprofiteren, je kunt de tracks namelijk gratis luisteren!

Tracks kopen

22 Tracks is gratis, dat wil zeggen dat je de muziek gratis kunt streamen. Mocht je de muziek willen hebben, of de producent/ artiest ondersteunen. Dan dien je de track te kopen, hiervoor heeft 22 tracks directe koppelingen met bijvoorbeeld iTunes. Je kunt dus gemakkelijk tot aankoop overgaan als je dat de juiste keuze vindt.

De kracht

De kracht van 22tracks zit hem in de selecte keuze, aankoopgemak maar vooral ook de actualiteit. De 22 tracks zijn gekozen door gerenomeerde Dj's maar ook gericht op de regio. In Amsterdam zijn bijvoorbeeld andere tracks in trek, dan bijvoorbeeld in New York. 22Tracks.nl houdt hier goed zicht op, door een direct beeld uit de markt.  

Terug naar overzicht